Eethuis De Fobie

Privacyverklaring De Fobie

Beheer je cookies op deze pagina.

Als klant heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens.

Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent het privacy beleid van restaurant DE FOBIE te verstrekken. Ze licht toe hoe DE FOBIE uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

Wie zijn wij?

VOF DE FOBIE, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Brusselsepoortstraat 61 en met ondernemingsnummer 0555.935.704 baat “Eethuis De Fobie”, een restaurant, uit. DE FOBIE is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?

Hieronder volgen de persoonsgegevens die wij verwerken onderverdeeld naar het de verschillende doeleinden waartoe wij deze gegevens verzamelen:

 • bij reservering of bij inschrijving op de nieuwsbrief: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • bij ontvangst van een bestelbon of factuur: facturatiegegevens, met inbegrip van het bankrekeningnummer.

We ontvangen deze gegevens uitsluitend van de betrokkene zelf.

Op basis van welke grondslagen verwerken we je persoonsgegevens?

 DE FOBIE verwerkt uw gegevens louter voor doeleinden van klanten- en leveranciersbeheer, met inbegrip van facturatie en omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bv. reserveren van een tafel, het organiseren van een evenement, het betalen van een factuur,….).

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken (bv. het zaalpersoneel, de boekhouding,…). Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Als vertrouwenspersoon deelt DE FOBIE uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

Beveiliging

DE FOBIE heeft alle passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier wil DE FOBIE vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Bewaartermijn

DE FOBIE maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. Dit betekent dat de verwerkte gegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, behoudens andere bewaringstermijnen die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

 • Recht op inzage: u hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen.
 • Recht op rectificatie: indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al de inspanningen van DE FOBIE, onjuist of onvolledig zijn, kunt u DE FOBIE vragen om deze aan te passen.
 • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): in welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen
 • Recht op beperking van de verwerking: in welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: in bepaalde gevallen heeft u het recht dat de persoonsgegevens die u DE FOBIE hebt verstrekt aan u worden overgedragen of door DE FOBIE rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u
 • Recht om uw toestemming in te trekken: zo kan u zich op elke ogenblik uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar DE FOBIE, die de volgende contactgegevens heeft:

VOF DE FOBIE
Brusselsepoortstraat 61
9000 Gent
Tel: 0474/72.07.29
E-mail: info@eethuisdefobie.be

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit via het online klachtenformulier dat je hier vindt of per aangetekend schrijven naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: 02/274.48.00
E-mail: contact@apd-gba.be 
 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 4 december 2018.

AANVULLING PRIVACYVERKLARING: SOLLICITATIES

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij een sollicitatie bepaalt u zelf welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt (in uw CV, motivatiebrief,…).

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van de afwijzing; óf
 • Als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, vragen wij hiervoor uw akkoord en informeren wij u daarbij over de bewaartermijn.
 • Als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.